[Theo dấu chân người nổi tiếng]   8/3 của Singer Bella diễn ra ntn? Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt Trên ...

8/3 của Singer Bella diễn ra ntn?

Loading...

[Theo dấu chân người nổi tiếng]
 
8/3 của Singer Bella diễn ra ntn?

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về ...


[clip : xxx]
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm