Cả hai cùng đăng vào 1 nhóm, cùng một thời điểm nhưng 20 phút sau kết quả khác nhau vãi lều. Thế mà lúc nào cũng kêu bất bình đẳng. Via: Đảo...

Thế này mà kêu là nam nữ bình đẳng?

Loading...

Cả hai cùng đăng vào 1 nhóm, cùng một thời điểm nhưng 20 phút sau kết quả khác nhau vãi lều.
Thế mà lúc nào cũng kêu bất bình đẳng.

Via: Đảo Mèo
Loading...

0 nhận xét:Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm