Sống nhẫn nhịn không phải là nỗi nhục
Sống nhẫn nhịn không phải là nỗi nhục
Vì yêu đời lắm lúc phải cho qua
Hơn thua chi để cuộc sống bất hòa
Đời biết nhẫn là nhìn xa trông rộng....(st)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT_()_

Nhận xét

Tất cả thương hiệu, hình ảnh và bản quyền của bên thứ ba được sử dụng trên trang này được sử dụng cho mục đích so sánh, đánh giá. Đây là diễn đàn công khai đưa ra bình luận của người dùng về các bộ phim và các dịch vụ được lựa chọn. Do đó các quan điểm đưa ra không phải là phản ánh của Phimhay.pro.

Phimhay.pro là nền tảng cộng đồng đánh giá phim. Chúng tôi không chiếu phim trên Phimhay.pro