Bạn có thể tùy chỉnh facebook những ai có thể xem bài viết cũ từ khi bạn chia tay với ai đó


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

Bạn có thể tùy chỉnh facebook những ai có thể xem bài viết cũ từ khi bạn chia tay với ai đó. Bạn có thể chọn:

Giữ nguyên tất cả bài viết: Không có gì thay đổi, bạn vẫn nhìn thấy người mà bạn muốn nhìn thấy ít hơn trong những bài viết cũ của mình.

Chỉnh sửa từng bài viết: Chỉnh sửa lần lượt từng bài viết từ trang tình bạn của bạn. Bạn có thể gỡ bỏ thẻ chính mình trong những bài viết của người khác và thay đổi cài đặt quyền riêng tư bài viết của bạn.

Chỉnh sửa tất cả bài viết của bạn và những bài viết bạn được gắn thẻ. Tùy chọn này sẽ tự động:

1. Thay đổi cài đặt quyền riêng tư của bài viết có gắn thẻ người mà bạn muốn giảm tương tác.

2. Bỏ gắn thẻ bạn trong bài viết mà người bạn muốn giảm tương tác đã gắn thẻ bạn.

3. Bỏ gắn thẻ bạn trong tất cả bài viết mà những người khác đã đăng có gắn thẻ cả bạn và người bạn muốn giảm tương tác.

Lưu ý rằng nếu bạn chỉnh sửa tất cả bài viết bạn đã đăng và những bài viết bạn được gắn thẻ, bạn có thể không xem được những bài viết đó nữa